ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene SaaS-voorwaarden (de “Voorwaarden”) voor het LiDRS-model® van LiDRS Online B.V., statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende aan de Siriusdreef 39 (2132 WT) te Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77503228 (hierna te noemen “LiDRS Online”).

Deze Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen en te downloaden van de website van LiDRS Online via www.lidrsonline.com/voorwaarden.

 1. DEFINITIES

1.1  In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen in zowel enkelvoud als meervoud de volgende betekenis:

Content  digitale content, waaronder maar niet beperkt tot: teksten, afbeeldingen, beelden,  illustraties, video’s, podcasts en/of andere materialen die binnen het LiDRS-platform of via elektronische weg (bijv. mail) beschikbaar zijn of komen voor de Eindgebruiker;
Contentpartner  een door LiDRS Online aangesloten aanbieder of leverancier van Content binnen het  LiDRS-platform;
Eindgebruiker  een individuele medewerker binnen de organisatie van Opdrachtgever die gebruik  maakt van het LiDRS-platform;
Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom, geregistreerd en ongeregistreerd, waar ook  ter wereld, waaronder maar niet beperkt tot: octrooirechten, auteursrechten  (daaronder begrepen rechten op software, bron- en object code),  (gebruiks)platformrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten,  alsmede rechten met betrekking tot bedrijfsgeheimen, knowhow of technische  kennis;
LiDRS-platform  de software oplossing zoals ontwikkeld door LiDRS Online en aangeboden als Software  as a Service (SaaS)oplossing onder de geregistreerde merknaam LiDRS-model®,  waarmee de Eindgebruiker via een online (mobiele) applicatie inzicht krijgen in hoe  Eindgebruiker zichzelf ziet (self assessment) en hoe anderen Eindgebruiker zien (360  graden feedback), een en ander binnen de kaders van de 6 Kritieke Leiderschaps  Eigenschapppen (KLEs) of andere views;
Opdrachtgever  de werkgeversorganisatie die een deel van zijn medewerkers gebruik wil laten maken  van het LiDRS-platform;
Overeenkomst  de geaccordeerde offerte of opdrachtbrief tussen LiDRS Online en Opdrachtgever op  basis waarvan Opdrachtgever, tegen betaling van de Vergoeding, van LiDRS Online het recht krijgt om Eindgebruikers gebruik te laten maken van het LiDRS-platform;
Privacyverklaring  de privacyverklaring van LiDRS Online zoals gepubliceerd en te downloaden via de  website www.lidrsonline.com/privacyverklaring;
Profiel  de individuele profielpagina van de Eindgebruiker waar Eindgebruiker onder meer zijn  of haar dashboard met scores, feedback, ontwikkelingen en Content kan inzien;
Vergoeding  de door de Opdrachtgever aan LiDRS Online te betalen jaarlijkse vergoeding zoals  gespecificeerd in de Overeenkomst en (mede) afhankelijk van het aantal  Eindgebruikers;
 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen een Opdrachtgever en LiDRS Online, waaronder alle aanbiedingen, offertes, de Overeenkomst en andere overeenkomsten. Door een aanvraag voor het LiDRS-platform in te dienen, of door een offerte goed te keuren, gaat de Opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Voorwaarden en komt een Overeenkomst tussen LiDRS Online en Opdrachtgever tot stand.

2.2. Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden. LiDRS Online zal in deze omstandigheden een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en/of de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2.3. LiDRS Online kan deze Voorwaarden op ieder moment eenzijdig wijzigingen of aanvullen, waarna de Voorwaarden in aangepaste vorm van toepassing zullen zijn op nadien uitgebrachte aanbiedingen of offertes, dan wel nadien ontstane Overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen. Indien Opdrachtgever de gewijzigde Voorwaarden niet wenst te accepteren, zal Opdrachtgever LiDRS Online daar onmiddellijk van op de hoogte stellen, waarbij Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk kan opzeggen tegen de verlengingsdatum van de Overeenkomst. Tot die tijd zal de voorheen geldende (ongewijzigde) set van de Voorwaarden van toepassing blijven op de (rechts)verhouding tussen Opdrachtgever en LiDRS Online.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door LiDRS Online uitdrukkelijk uitgesloten. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen LiDRS Online en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.5. Deze Voorwaarden zijn ook opgesteld ten behoeve van: a. de bestuurders en aandeelhouders van LiDRS Online; en b. alle werknemers, (oud-)werknemers en derden (alsook hun erfgenamen) die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van LiDRS Online. De Voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW ten behoeve van alle in dit artikel genoemde (rechts)personen. Zij zijn hierdoor gerechtigd om in voorkomende gevallen een beroep te doen op de bepalingen in deze Voorwaarden.

2.6. Indien deze Voorwaarden in meerdere talen zijn opgesteld en er een verschil van mening bestaat over de inhoud of interpretatie van deze versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.

 1. HET LiDRS-PLATFORM

3.1.  Om gebruik te kunnen maken van het LiDRS-platform, dient de Eindgebruiker ten minste achttien (18) jaar oud te zijn.

3.2. Het LiDRS-platform en de Content worden aangeboden ‘as is’ en ‘as available’. De Opdrachtgever en Eindgebruiker accepteren dat het LiDRS-platform alleen de functionaliteiten en kenmerken bevat zoals die beschikbaar zijn op het moment dat het LiDRS-platform door de Opdrachtgever of Eindgebruiker wordt gebruikt. LiDRS Online geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook uit, met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid of juistheid van het LiDRS-platform en de Content of overige informatie die daarop wordt aangeboden.

3.3. De Opdrachtgever en Eindgebruiker erkennen en accepteren dat LiDRS Online de Content die – al dan niet binnen het LiDRS-platform – wordt gepresenteerd of gepubliceerd niet heeft gecontroleerd. Voor zover wettelijk is toegestaan is LiDRS Online nimmer aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of geschiktheid van dergelijke Content. De Contentpartner die de Content levert, is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de Content. Indien Opdrachtgever of een Eindgebruiker Content ontvangt of tegenkomt die volgens de Opdrachtgever of de Eindgebruiker niet aan deze Voorwaarden voldoet, kan dit aan LiDRS Online worden gemeld via de klachtprocedure van artikel 10 in deze Voorwaarden.

3.4. LiDRS Online behoudt zich het recht voor om naar eigen keuze, op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen (waaronder maar niet beperkt tot, het toevoegen of verwijderen van functionaliteiten) in het LiDRS-platform aan te brengen, dan wel het LiDRS-platform of delen daarvan stop te zetten of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn jegens Opdrachtgever en/of Eindgebruiker voor schade of verlies als gevolg van een dergelijke wijziging, stopzetting of beëindiging.

3.5. LiDRS Online biedt geen garantie dat het LiDRS-platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen functioneert en toegankelijk is. Redenen voor het uitvallen van het LiDRS-platform kunnen onder meer zijn, storingen in de internet- of telefoonverbinding of als gevolg van virussen, fouten of defecten. LiDRS Online is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of Eindgebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren van het LiDRS-platform (of delen daarvan).

3.6. De Opdrachtgever en/of Eindgebruiker zullen eventuele instructies en richtlijnen van LiDRS Online met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van het LiDRS-platform te allen tijde opvolgen. Het niet opvolgen van dergelijke instructies en richtlijnen geeft LiDRS Online het recht om de Opdrachtgever en/of Eindgebruiker tijdelijk of permanent uit te sluiten van het LiDRS-platform en het gebruik daarvan.

3.7. LiDRS Online is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten van de Opdrachtgever en/of Eindgebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik door de Opdrachtgever en/of Eindgebruiker van het LiDRS-platform, inclusief schade als gevolg van:

3.7.1.    onjuistheid of onvolledigheid van Content;

3.7.2.   onjuistheid of onvolledigheid van informatie binnen een Profiel zoals ingevuld of aangeleverd door Eindgebruiker;

3.7.3.   storingen, fouten, vertragingen of andere defecten binnen het LiDRS-platform, waaronder bijvoorbeeld het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van informatie binnen het LiDRS-platform;

3.7.4.    virussen, spyware of andere kwaadaardige software;

3.7.5.   (tijdelijk) blokkeren of buiten werking stellen van het LiDRS-platform ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen;

3.7.6.    het aanpassen, uitbreiden of verwijderen van het LiDRS-platform (of onderdelen daarvan).

3.8.  De Opdrachtgever onthoudt zich van het (direct of indirect):

3.8.1.   via het LiDRS-platform publiceren, uploaden of verspreiden van informatie, materiaal of andersoortige content welke lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is;

3.8.2.   gebruiken van het LiDRS-platform met enig illegaal, frauduleus of ongeoorloofd doel;

3.8.3.   sub-licentieren, leasen, verkopen, verhuren, overdragen, distribueren, kopiëren, wijzigen, decompileren of reverse engineren van het LiDRS-platform of onderdelen daarvan;

3.8.4.   inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten;

3.8.5.   gebruiken van het LiDRS-platform in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving;

3.8.6.   via het LiDRS-platform publiceren, uploaden of verspreiden van virussen, spyware of andere kwaadaardige software;

3.8.7.   verstoren of omzeilen van de beveiligingsmaatregelen van het LiDRS-platform.

3.9. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat ook Eindgebruikers binnen de organisatie van Opdrachtgever zich onthouden van de handelingen als bedoeld in artikel 3.8 van deze Voorwaarden.

3.10. LiDRS Online is te allen tijde bevoegd om met onmiddellijke ingang de Opdrachtgever of Eindgebruiker de toegang tot het LiDRS-platform (tijdelijk) te ontzeggen en/of het Profiel van de Opdrachtgever of Eindgebruiker (tijdelijk) op te schorten en/of geheel te verwijderen, indien er volgens LiDRS Online redelijke gronden aanwezig zijn om te vermoeden of aan te nemen dat de desbetreffende Opdrachtgever of Eindgebruiker enige verplichting uit deze Voorwaarden schendt, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn jegens de desbetreffende Eindgebruiker of Opdrachtgever.

3.11. Het LiDRS-platform kan links bevatten naar websites van derden (Contentpartners daaronder begrepen) en online services die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door LiDRS Online. LiDRS Online heeft geen enkele controle over en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor websites en online services van dergelijke derden.

 1. PROFIEL

4.1.  Opdrachtgever, alsook iedere door Opdrachtgever aangewezen Eindgebruiker, krijgt een Profiel op het Platform.

4.2. De Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker garandeert jegens LiDRS Online, dat alle informatie verstrekt ten behoeve van het Profiel correct, volledig en nauwkeurig is. Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en alle gevolgen van onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste informatie in het Profiel.

4.3. De Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker met een Profiel is zelfstandig verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord en de gebruikersnaam voor dat Profiel. De Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker is zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat van het Profiel wordt gemaakt met gebruikmaking van diens gebruikersnaam en wachtwoord. LiDRS Online mag ervan uitgaan dat de Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker daadwerkelijk degene is die inlogt met de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker is verbonden.

4.4. Indien de Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker weet of vermoedt dat diens gebruikersnaam of wachtwoord van het Profiel is gestolen of bekend is geworden bij een derde, zal de Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker LiDRS Online daar onmiddellijk van op de hoogte stellen, zulks onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker om effectieve maatregelen te nemen tegen ongeautoriseerd gebruik van het Profiel, waaronder het wijzigen van het wachtwoord.

4.5. LiDRS Online kan de Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruiker de toegang tot diens Profiel geheel of gedeeltelijk opschorten, dan wel het Profiel geheel verwijderen, indien:

4.5.1. de desbetreffende Opdrachtgever of Eindgebruiker deze Voorwaarden wezenlijk of herhaaldelijk schendt, daaronder wordt in ieder geval verstaan, het niet – of herhaaldelijk te laat – betalen van de Vergoeding, dan wel het niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3.8 van deze Voorwaarden; of

4.5.2. LiDRS Online hiertoe verplicht wordt op grond van de wet of een gerechtelijke beslissing.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake het LiDRS-platform berusten uitsluitend bij LiDRS Online of haar licentiegevers.

5.2. Het is de Opdrachtgever en de Eindgebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LiDRS Online, deze Intellectuele Eigendomsrechten ter zake het LiDRS-platform (direct of indirect) te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te exploiteren, een en ander in de ruimste zin van het woord.

5.3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een beperkt, tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor het gebruik van het LiDRS-platform, een en ander onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, waaronder tijdige betaling van de Vergoeding.

5.4. LiDRS Online is gerechtigd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten op het LiDRS-platform of onderdelen daarvan. Het is Opdrachtgever – of een Eindgebruiker – nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening of enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of de Intellectuele Eigendomsrechten te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

 1. VERGOEDING EN BETALING

6.1. Teneinde gebruik te kunnen maken van het LiDRS-platform, dient de Opdrachtgever aan LiDRS Online de overeengekomen Vergoeding te voldoen. Daarnaast dient Opdrachtgever eenmalig een set-up/installatie vergoeding te voldoen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

6.2. Alle aan LiDRS Online verschuldigde Vergoedingen en tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en eventuele overige heffingen.

6.3. De toepasselijke Vergoeding wordt jaarlijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele additionele kosten in het kader van support ondersteuning worden maandelijks achteraf door LiDRS Online aan Opdrachtgever in rekening gebracht, een en ander op basis van de in de Overeenkomst vermelde uurtarieven.

6.4. De betalingstermijn is veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is LiDRS Online zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, in rekening te brengen.

6.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die LiDRS Online maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. In het geval van een handelsovereenkomst ex artikel 6:119a BW bedragen de hiervoor bedoelde kosten tenminste vijftien (15%) van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 250,-) en EUR 30,- aan administratiekosten.

6.6. Onverminderd eventuele overige rechten van LiDRS Online op grond van deze Voorwaarden, heeft LiDRS Online het recht om bij de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen de toegang van Opdrachtgever, inclusief daaronder vallende Eindgebruikers, tot het LiDRS-platform geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 1. DUUR EN BEEINDIGING

7.1. De licentie omvattende het recht om gebruik te maken van het LiDRS-platform wordt verstrekt voor de duur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

7.2. Behoudens ontvangst door LiDRS Online van een tijdige opzegging door Opdrachtgever wordt de Overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd met periodes van telkens eenzelfde duur. Ter illustratie, een Basis-licentie voor 3 jaar wordt – zonder opzegging – na ommekomst van die duur verlengd voor nieuwe periodes van telkens 3 jaar.

7.3. Een opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden voor afloop van de dan geldende looptijd.

7.4. Opdrachtgever kan te allen tijde gedurende de duur van een Overeenkomst een verzoek voor een ‘licentie-upgrade’ indienen door middel van kennisgeving daarvan aan LiDRS Online. Een upgrade kan resulteren in meer functies, opties en/of meer Eindgebruikers. In het geval van een licentie-upgrade verandert de toepasselijke termijn niet, alleen de hoogte van de door de Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding.

7.5. LiDRS Online heeft het recht om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, en zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, op te zeggen door middel van een kennisgeving aan Opdrachtgever, indien:

7.5.1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement aanvraagt;

7.5.2. aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of zelf verzoekt om surseance van betaling;

7.5.3. Opdrachtgever niet in staat is of wordt geacht om diens Vergoedingen of andere schulden te betalen wanneer deze opeisbaar zijn;

7.5.4. Opdrachtgever of Eindgebruiker enige verplichting uit deze Voorwaarden schendt;

7.5.5. Opdrachtgever of LiDRS Online al zijn (of nagenoeg alle) bedrijfsactiviteiten beëindigt.

7.6. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, vervalt per direct het recht van Opdrachtgever om gebruik te maken van het LiDRS-platform en zijn de Profielen van Opdrachtgever en diens Eindgebruikers niet langer toegankelijk. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst of deze Voorwaarden, heeft Opdrachtgever geen recht op enige restitutie van Vergoedingen, pro rata of anderszins, en zullen alle uitstaande Vergoedingen op de beëindigingsdatum onmiddellijk volledig opeisbaar zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1. De totale aansprakelijkheid van LiDRS Online als gevolg van een aan LiDRS Online toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad voortvloeiende uit of verband houdende met het LiDRS-platform, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de totale Vergoedingen (excl. BTW) zoals ontvangen door LiDRS Online in de zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van LiDRS Online is voorts in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van de betreffende aanspraak.

8.2. De aansprakelijkheid van LiDRS Online voor indirecte schade of verlies, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gederfde opbrengsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of – onderbreking, schade als gevolg van aanspraken van Eindgebruikers of derden, schade verband houdende met materialen of software van derden, is uitgesloten. Eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid is schade door verminking, vernietiging of het verlies van data, dan wel de (tijdelijke) onbereikbaarheid van het LiDRS-platform als gevolg van onderhoud.

8.3. De uitsluitingen en beperkingen zoals omschreven in de artikelen 8.1 en 8.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade of het verlies het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het management van LiDRS Online.

8.4. LiDRS Online is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, indien LiDRS Online daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die buiten haar macht ligt (“overmacht”). LiDRS Online is nimmer aansprakelijk voor schade aan Opdrachtgever, een Eindgebruiker of een derde, welke het gevolg is van overmacht. Gevallen van ‘overmacht’ zullen in ieder geval omvatten: (i) oorlog, brand, overstromingen, rellen en natuurrampen, (ii) overheidsmaatregelen, Brexit of boycotten, (iii) elektriciteitsstoringen, (iv) Internetstoring of storingen die effect hebben op computernetwerken of telecommunicatie faciliteiten, (v) stakingen, (vi) overmacht aan de zijde van door LiDRS Online ingeschakelde derden, en (vii) pandemieën (bijv. COVID-19 of vergelijkbaar).

8.5. Tenzij nakoming door LiDRS Online blijvend onmogelijk is, ontstaat een eventuele aansprakelijkheid van LiDRS Online wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting slechts indien de LiDRS Online onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn van ten minste veertien (14) dagen voor de zuivering van de tekortkoming is gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat LiDRS Online in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.6. Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever of de Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LiDRS Online meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen LiDRS Online vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade.

8.7. Opdrachtgever zal LiDRS Online vrijwaren van en tegen alle aanspraken, vorderingen, schade, verliezen en kosten (inclusief juridische (advocaten)kosten) van derden, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met:

8.7.1. een schending door een Eindgebruiker binnen de organisatie van Opdrachtgever van deze Voorwaarden;

8.7.2. een oneigenlijk gebruik door een Eindgebruiker binnen de organisatie van Opdrachtgever van het LiDRS-platform;

8.7.3. een schending door een Eindgebruiker binnen de organisatie van Opdrachtgever van enige wet, regelgeving en/of rechten van derden.

 1. SUPPORT EN ONDERHOUD

9.1. LiDRS Online zal commercieel redelijke inspanningen leveren om het LiDRS-platform 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te hebben, maar biedt hiervoor geen enkele garantie.

9.2. Ondanks dat het LiDRS-platform met grote zorg is samengesteld, garandeert LiDRS Online niet dat het LiDRS-platform foutloos werkt en zonder gebreken is. Het LiDRS-platform wordt aangeboden ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’. LiDRS Online kan het gebruik of de beschikbaarheid van het LiDRS-platform of een deel daarvan te allen tijde, (tijdelijk) opschorten of beperken, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud of het implementeren van updates, upgrades of nieuwe releases van het LiDRS-platform of functionaliteiten. LiDRS Online spant zich in om de Opdrachtgever en Eindgebruiker waar mogelijk hier vooraf over te informeren. Een (tijdelijke) opschorting of beperking van het LiDRS-platform of een deel daarvan geeft de Opdrachtgever jegens LiDRS Online nimmer enige aanspraak of enig recht op compensatie of restitutie van Vergoeding(en).

9.3. LiDRS Online biedt technische support voor (Eindgebruikers van) Opdrachtgever tegen standaard uurtarieven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt supportondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen (ma-vrij), tijdens kantoortijden (09.00-17.00 CET). LiDRS Online kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal Eindgebruikers dat voor support in aanmerking komt.

9.4. LiDRS Online zal deugdelijk onderbouwde supportverzoeken binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. LiDRS Online staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden support. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden er geen reactie- of hersteltermijnen in het kader van de geboden supportondersteuning.

9.5. LiDRS Online is niet aansprakelijk voor verlies of herstel van data hetgeen door Opdrachtgever of een Eindgebruiker is veroorzaakt als gevolg van onrechtmatig en/of foutief gebruik van (functionaliteiten binnen) het LiDRS-platform. LiDRS Online kan op verzoek van Opdrachtgever of naar eigen inzicht overgaan tot het terugzetten van een back-ups, waarbij een eventueel gegevensverlies beperkt is tot maximaal 48 uur. LiDRS Online is nimmer aansprakelijk voor gegevensverlies buiten de back-up tijd van 48 uur. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is LiDRS Online niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

9.6. LiDRS Online streeft ernaar dat het onderhoud van het LiDRS-platform foutloos geschiedt, maar kan de compatibiliteit van het LiDRS-platform na een update of nieuwe release met toepassingen, waaronder hardware, software of systemen van Opdrachtgever of Eindgebruiker, gedateerd van voor de desbetreffende update or release niet garanderen.

9.7. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat wijzigingen in de systemen en/of infrastructuur van Opdrachtgever of derden tot een verminderde of ontbrekende beschikbaarheid van (functionaliteiten binnen) het LiDRS-platform kan leiden.

 1. KLACHTEN

10.1. Eventuele klachten betreffende het LiDRS-platform kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij LiDRS Online.

10.2. LiDRS Online zal zorgdragen voor een behoorlijke behandeling van de klacht. LiDRS Online heeft het recht om iedere klacht te onderzoeken teneinde deze klacht te beoordelen. LiDRS Online kan daartoe de Opdrachtgever, de Eindgebruiker en/of eventuele andere betrokkenen raadplegen.

10.3. LiDRS Online zal zo spoedig mogelijk de beslissing op de klacht mededelen. Indien de klacht naar het oordeel van LiDRS Online gegrond blijkt te zijn, dan zal LiDRS Online samen met de indiener van de klacht tot een oplossing proberen te komen.

 1. PRIVACY

11.1. LiDRS Online verwerkt de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de binnen haar organisatie aangewezen Eindgebruikers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar Privacyverklaring.

11.2. In het kader van het leveren, onderhouden, verbeteren en optimaliseren van het LiDRS-platform in de ruimte zin van het woord, heeft LiDRS Online toegang tot persoonsgegevens – in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) – van Opdrachtgever en Eindgebruikers binnen de organisatie van Opdrachtgever. Indien LiDRS Online dergelijke persoonsgegevens in opdracht en onder instructie van Opdrachtgever verwerkt, zal LiDRS Online kwalificeren als de ‘verwerker’ en Opdrachtgever als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, waarbij een verwerkersovereenkomst, zoals aangeleverd door LiDRS Online, zal worden gesloten tussen LiDRS Online en Opdrachtgever.

11.3. In de gevallen waarbij LiDRS Online de persoonsgegevens voor zichzelf en voor eigen doeleinden verwerkt, zal LiDRS Online kwalificeren als zelfstandig ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en is de Privacyverklaring van LiDRS Online van toepassing op die gegevensverwerking.

11.4. Opdrachtgever erkent en accepteert dat LiDRS Online gepseudonimiseerde, geaggregeerde data verzamelt en verwerkt gebaseerd op branche-informatie, functie-informatie, Content voorkeuren, feedback en ervaringen als resultaat van het gebruik van het LiDRS-platform.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

12.1. Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn/haar rechten en verplichtingen uit hoofde van Overeenkomst en/of deze Voorwaarden over te dragen aan een derde, dan wel daaruit voortvloeiende rechten te cederen, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van LiDRS Online. LiDRS Online is bevoegd om (haar rechten en verplichtingen uit hoofde van) de Overeenkomst en deze Voorwaarden over te dragen aan een derde door kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever.

12.2. De Overeenkomst tezamen met deze Voorwaarden vormen de volledige rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en LiDRS Online met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot het LiDRS-platform en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Opdrachtgever en LiDRS Online in dat verband.

12.3. Ten gevolge van de Overeenkomst of deze Voorwaarden bestaat of ontstaat er geen samenwerkingsverband, maatschap, dienstverband of agentuurverhouding tussen LiDRS Online en de Opdrachtgever.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

13.1. Op deze Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever (Eindgebruikers daaronder begrepen) en LiDRS Online is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland, tenzij uit hoofde van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter (mede) bevoegd is.